Kontakta oss:

Lånevilkor

FÖR KONSUMENTKREDITAVTAL
1. Beviljande av kredit

Kreditgivare är Na No Invest & Finans AB (Nanokredit). Kredit kan beviljas till person som gjort en kreditansökan, är över 20 år och yngre än 70 år gammal, varit folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år tillbaka och inte har några betalningsanmärkningar. Kredittagaren skall även ha en sammanräknad deklarerad årsinkomst på minst 50 000 kr. Kreditgivaren ger alltid ett preliminärt besked om kreditbeslutet till den ansökande. Som sedan kan komma att ändras till avslag när väl definitiv bekräftelse skickas ut. Det av kreditgivaren godkända kreditansökan tillsammans med kreditvillkoren utgör konsumentkreditavtalet mellan kreditgivare och kredittagare. En sammanställning av konsumentkreditavtalet finns att tillgå hos kreditgivaren. Kreditgivaren använder sig av Bisnode vid kreditprövningen . Omfrågandekopia skickas via sms eller e-post om kredittagaren tillhandahåller en verifierad e-post adress eller mobiltelefonnummer. I övriga fall skickas omfrågandekopian brevledes. Kreditkontrollen registreras ej som en UC och belastar inte kreditvärdigheten. Kreditgivaren skall lämna information till kredittagaren om kreditansökan avslås. Om avvisande av kreditansökan sker på grundval efter sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag skall uppgifter lämnas härom till kredittagaren. I övrigt är kreditgivaren inte skyldig att motivera gjorda kreditbeslut till den som ansöker om kredit. Kreditgivaren kan bevilja ett mindre kredit än vad som ansökts. Kredittiden är minst 30 dagar och maximalt 90 dagar. Kreditgivaren betalar ut kreditbeloppet till av kredittagaren anvisat bankkonto. Pengarna finns tillgängliga på kontot innan kl 17.00 samma dag om ansökan beviljats och godkänts innan kl 14.00. Vid senare ansökan kommer pengarna till kontot senast kl 17.00 vardagen efter.

2. Återbetalning

Kredittagaren återbetalar kredit till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället, på faktura/or samt på eventuellt skuldebrev. Betalningen skall vara kreditgivaren tillhanda på förfallodagen. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag. Återbetalningsbeloppet består av amorteringsdel och en kostnadsdel. Det exakta beloppet som förfaller till betalning varje månad framkommer i konsumentkreditavtalet och på faktura. Man måste återbetala sin hela skuld innan man kan ansöka om ny kredit.

3. Ränta

Nominell ränta och den effektiva räntesatsen för krediten anges vid ansökningstillfället och på fakturan.

4. Kostnader

Kreditgivaren debiterar endast En fast totalkostnad för respektive kredit där ansökningsavgift, uppläggningsavgift, kostnad för kreditupplysning och administration ingår. Ingen annan kostnad tillkommer. Kostnaden för respektive kredit redovisas på hemsidan, vid ansökningstillfället, i skuldbrev samt på fakturan. I förekommande fall tillkommer även avgifter till exempelvis inkassoföretag och Kronofogdemyndighet.

5. Bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

6. Kredittagarens rätt till förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är kredittagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive den totala kreditkostnaden som redovisas på faktura.

7. Ångerrätt och Förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. Kredittagaren har rätt inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt KKL (2010:1846) och frånträda låneavtalet. Avbeställning ska ske genom att kunden personligen kontaktar kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren. Skriftligt meddelande ska innehålla uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn, personnummer, mobiltelefonnummer, datum samt Låntagarens underskrift. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker.

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har Långivaren rätt att utöver lånebeloppet kräva in upplupen ränta fram till återbetalningsdagen.

8. Kreditgivarens rätt att säga upp kredit till återbetalning i förtid
8.1. Påföljder vid dröjsmål med betalning

Om betalning av en faktura uteblir även efter det att påminnelse skickats och hunnit förfalla, kan kreditgivaren välja att låta hela det återstående skuldebeloppet förfalla med omedelbar verkan för indrivning.

8.2. Övriga orsaker till förtida uppsägning av kredit

Kreditgivaren har rätt att säga upp kredit till omedelbar betalning om kreditgivaren har anledning att misstänka att kredittagaren använder kredit, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet. Kreditgivaren har även rätt till förtida uppsägning av kredit i det fall kredittagaren uppgett missvisande eller felaktig information som väsentligen kan tänkas inverka på kreditavtalet.

9. Dröjsmålsränta

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med 30 % per år. Därtill har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt en förseningsavgift om 80 kr per påminnelsefaktura.

10. Kredittagarens meddelandeplikt

Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Kredittagaren skall omedelbart underrätta kreditgivaren om namn, telefonnummer - och/eller adressändring sker. Kredittagaren är skyldig att på begäran informera kreditgivaren om sina ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

11. Meddelandet anses nå mottagaren

Har meddelande som rör kredit sänts till kredittagaren på den i skuldebrevet angivna adressen eller ny adress som har meddelats kreditgivaren av kredittagaren, skall meddelandet anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet.

12. Rätt att ändra på kreditvillkor

Kreditgivaren äger rätten att ändra på kreditvillkoren genom att på förhand meddela om detta skriftligen till kredittagaren, förutsatt att ändringen inte ökar kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter med undantaget att ändringen orsakats av en lagförändring eller ett myndighetsbeslut. Kredittagaren ska meddelas minst en månad innan ändringen äger rum.

13. Överlåtelse av skuldebrevet

Kreditgivaren har rätt att utan kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta skuldebrevet till annan. Kredittagaren skall alltid underrättas vid överlåtelse av skuldebrev.

14. Samtycke till behandling av personuppgifter

Personuppgifter som kredittagaren lämnar till kreditgivaren eller som annars registreras i samband med uppläggning eller hantering av kredit eller i övrigt inom avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av kreditgivaren såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES). Kreditgivaren kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Behandlingen av personuppgifterna sker för att kreditgivaren skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skuldebrevet och lag eller för att användas som underlag för kreditgivarens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och - om kredittagaren inte har begärt spärr mot direktreklam - för att ge kredittagaren erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifterna kan också utlämnas till kreditgivarens samarbetspartners i Sverige och utomlands (även utanför EU/EES), för användning för något av ovan angivna syften. Samkörning av personuppgifterna kan ske med motsvarande uppgifter hos kreditgivaren eller någon av angivna mottagare. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av kreditförhållandet. Om kredittagaren vill; • Ha information om vilka personuppgifter om denne som kreditgivaren behandlar • Anmäla att han/hon inte vill ha direktreklam • Begära att rättelse sker av felaktiga eller ofullständiga uppgifter skall kredittagaren skicka en skriftlig, av kredittagaren undertecknad, förfrågan/ begäran till kreditgivaren. Genom att acceptera dessa villkor lämnar kredittagaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits. Samtycke lämnas också till att kreditgivaren eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan, tillställer kredittagaren marknadsföring via e-post, sms eller annat liknande automatiskt system för kommunikation.

15. Tillsynsmyndighet

Na No Invest & Finans AB är registrerat hos Finansinspektionen och har därmed tillstånd att erbjuda snabblån och smslån. Denna registrering är till för att säkerställa att verksamheten erbjuder och följer Finansinspektionens regelverk för den svenska kreditmarknaden.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter:

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Dessa myndigheter övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Namn på dessa typer av lån är smslån, sms-lån, snabblån, mikrolån, Internetlån och privatlån.